آوای شعر من

آخرین مطالب
  • ۹۶/۰۸/۱۸
    I1
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات

۸۵ مطلب با موضوع «شعر بختیاری» ثبت شده است

برای الناز دوست ادبی ام  که نام ویادش برای همیشه در خاطرم جاودان خواهد ماند . آشنایی و تقابل دو دوست در عرصه شعر و ادب ، هردو لُر تبار و هردو لُر زبان ، یکی از نسل جدید و فرزند کوه دنا کهگلویه و بویر احمد و دیگری ازنسل سالهای نه چندان دور و فرزند زردکوه بختیاری و هردو ازتبار همزادان بزرگ تاریخ ایران زمین .                                                                                                                                                          

شاهکاری دیگر در ادبیات بختیاری:

 

دُدَر دِنایی وُ کُربختیاری

 

 تو دودَر دِنایی ، مو کُرِ بختیاری                  

تو کوگِ بویر احمد ، مو شیرِ آسماری 

 مومندیر کلوسُم ، تو بو عطرِ چویلی 

مو عاشقِ تیاتُم ، مَیَر خَوَر نداری ؟        

 تو سولِ کهگلویه ، مو عشقِ مالمیری

توچی اَفتو ایمَهنی،که ویدی وا دیاری                                                           

 مو بیقرارِت مَندَم ، تو ویدی مِن خیالوم 

مو دشتِ سوزِ عشقِت ، تو گُل وِ مَرغزاری
 مو دل بستم وِ عشقِت که مَهنی مِنِه ویروم   

همش وِ ویرتُم مو ، پَه سیچه دَنگ دراری ؟                                             

 بِل تا بیام بیوفتُم وِری برگِت بشینُم               

تو برگِ گُل اووی وُ   مو شونَمِ بهاری                                                 

موبیت گودُم زِوصفِت تو هم خَشی وا بی مو     

دَسِت بِنِه مِن دَسُم بریم مِن وارگه پاری                                                         

 خَش ویدی مِن دِلِ مو  ، دُنیامِه تازه کِردی       

چه دنیای  قشنگی !،   دنیای  بیقراری   .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        شب یلدای  1393   - - - - -  داوود جمشیدیان لجمیراورک                                                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                               

۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۳ ، ۰۹:۳۳
داوود جمشیدیان

 

 

بازُفت ، نگین بختیاری که دیدنش هر بیننده ای را به وجد می آورد  .

 

 

بازُفت  چَندی   قشنگه  مِن  دلِ  بختیـــــــاری !

چی   ا فتویی  ایَمهنه که  ویده  وا دیــــــــاری

هر  موسِمــش  یه رنگه، سوز و سفـید و زردِ

فصل  دیش   که  مَنده  پُر  ز گُلِ  بهــــــــاری

مِنهِ  گرما   تُووِسون  هواش ایگــوی چی  برفه

فصل  خزون  که  ایـــــا  وابلگایی  چی  پاری

هر فَی وِ  مِن زمستــــون هی برف وِریش ایباره

من  ویرت  هی  ایمهنه   همش  وِ  یادگـــــاری

بیو  بریم  وابا  یک  تا  بـــــــــــــازفتِ   بِوینیم

په مندیر چه  مندی؟ بکن  دی  گــــــردِ  واری

ای  مالِ هفت و چارُم داریم  ایـــــایم  وِ سیلت

زی تر بیو دیاری مُردیم ز بیقــــــــــــــــراری .

 

دی ماه 1393 داوودِ جمشیدیان مُتِخَلِص به مَجنونِ بختیاری

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۳ ، ۱۱:۲۹
داوود جمشیدیان

 

 

دلُمه غم گِرِدِه  وام ساز نیــــــاره

 

چه کُنُم وا ای دِلُم  طاقت  نداره؟

 

یا برینُم  تی گُلُم ، یا  گُل بیارین

 

اَر نیارین  گُلُـــــمِِه دِلِ  مو زاره

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۳ ، ۱۱:۲۷
داوود جمشیدیان

مو بختیاریُم وو وِ بختیاری بیدَنُم افتخار ایکنُم،وِ کوچیری وِم یاددادِن که سینه نامردِ نشونه بِگِرُم، نه پشتِ مردِ .

 

 

 

سلام    ای   سرزمین  بختیـــــــــــاری

چه   خو   کِردی   اویدی   وادیــــــاری

تو   از  نسل    بزرگ   آریـــــــــــــایی

همو  نسلی  که    بخت کِرد  واتو  یاری

شکوهِت    لاله هـــــــــــای    واژگونه

غرورِت  زرد کوه   و   آسمـــــــــاری

دیارِت     مهد   مردان  دلیــــــــــــــــرِ

بنـــــــــازُم  عزم   و ایمونی   که داری

سرای   لاله هــــــــــــــــــای   انقلابی

حدیث   بی   مثالِ  روزگــــــــــــــاری

 وِ  عزم  و رزمت،دنیــــــا شوکه اووِی

تو یاد دادی  وِ مـــــــــــردُم  سربداری

ببـــــــــــــــــــــالد رهبر فرزانه  از تو

که دائم مردِ جنگی    بختیــــــــــــــاری

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۵۳
داوود جمشیدیان

 

 

شیرهای زرد و رام نشده بختیاری از بیشه زار ایل بزرگ و ولایتمدار بختیاری آماده نبرد با دشمنان

ایران و انقلاب اسلامی و گوش به فرمان رهبر عزیز انقلاب حضرت امام خامنه ای هستند .

  ( جانم  فدای رهبر )       ای رهبر آزاده  ،  آماده ایم ، آماده .

 

 

مو  شیرِ  بختیاری  ،  زِه  دِلِ  کوهِ  زردُ م

      چی  کوهِ سخت ایمَهنُم و محکمی چی بردُ م      

مو عاشق  امـــــــــــــا مُم  مطیع امرِ رهبر

بنیامین و  اوبامان  ، اینُم  مِن جیو ایگــــردُم

مو زِ  همو گپو نُم  از  دِلِ  زرد   کو هـُــــــم

 مو   یا د گارِ   جنگُم  ،  و دشمن   نیگُدَ ردُ م

حدیثِ   دشتِ  سُهرِ  لا له  وا ژگو نـــُــــــم

مو  گو  سردارِ جنگم ، وا  ای  لباس  مردُ م

 شا عر یُم     بسیجی    ز    ایلِِ    بختیا ری

جانباز   انقلابُم   ،  وا  ا ی که  مو  لِو ردُ م

ای  رهبرِ آزاده  ، تفنـــــگ دا رُ م  مِن  دَسُم

فرمان  بده  امـــــــــــــــــاما ، آما ده نبردُ م

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان ( مجنون بختیاری )

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۵۰
داوود جمشیدیان

 

 

تیه  کال   مالـِـــــــــمون  وَس  مِن خیالُم

کــاشکی   چی نِسَه  اُوو بیا   وِِ بـــــــــالُم

هَمَش   هی   وِ   ویرِشُم   وا     بیقراری 

نونم    دی    کی   ایرسُم    وِ  تیه    کالُم ؟

و اتیاش    تَش ایوَنه  وِ  لاشـــّـــم  هــردَم

   تا  وِکی  واغم  دیریش  هی  بنالــــُـــــم؟  

آسمون  دل  مو  مند   بی  ستـــــــــــــاره

مندیر  آساره ای  و  دیر    مجــــــــــــالُم

ای خــدا  په   سیچه   مو   مندمه   تی نا؟

ای  دودر عزیزمه  هی  سیش  اینــــــــالُم

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۴۷
داوود جمشیدیان

 

 

هر دم  وِ فـــِـــــرگِتُم مو ای گُل  هم تبارُم

نهلی مندیر بِمَهنُم مو هیچ  طاقـــــت ندارُم

هی یای مِنِه  خیالُم  تَش  ایونی وِ جونـــُـم

نونی که مو چندی سیت بیتا و وو بی قرارُم؟

هرفی اِیام وِ دینت چی  مَه  هی ایگـــروسی

بلات کنُم واگـــــــــــردُ م نیای و شووِ  تارُم

پَه تا وِ کی دی واهی مِنِه غـُــوارِِ عشقِت؟

هَمَش هی  وا  بگردُم و هی  دَووم  بیـــــارُم

کاشکی خزونِ عشقِت بِرِ وِ  مِن خیــــــالُم

بیای وِ مِن  دلم دی تو ای  گُلِ بهــــــــارُم

ایخوام که سی دلِ تو، هر چی گـُـلِ قشنگه

بریزُم و سرت وو وِ ری پُهــــــات  بِوارُم

 

دی ماه 1393  داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۴۵
داوود جمشیدیان

می نان وَنهِ وِری شون دودَرِ آسمـاری

 

مونهِ وَنهِ همیشه وِ یادِ وارگه پـــــاری

 

تُرنَش که یا دیاری ایوفته  مِن خیـــالُم

 

چی گُل که فاش ایبو ووایاههِ وا دیاری

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۴۳
داوود جمشیدیان

 

 

سی همو دودَری که هَمش مِنِه ویرو خیالومهِ   .

 

 

دلُم      تنگِ   بیو  دی   وا    دیــــــــــــــاری

مو     دشتِ     تشنیُم   ،  وا ریم       بِواری

و  شوقِ   دیدنت   شـَـــــــــــــــو   خو  ندارُم

ولُم     کِردی   مونهِ    وا بیقــــــــــــــــراری

هَمَش    مندیرِ     ویدنت      ایمَهــــــــــــــنُم

مَیَر   زِ  حـــــــــــــــالِ  مو   خَوَر  نــداری ؟

      بیار     ویرت     همو    روز    مِنِه    بارون    

که دادیم   قولی   و   نــــــادیم    قــــــــراری

ندونــــــم  که زِ  هفتی   یا   وِ     چـــــــــاری

که  چینو  عشــــــقِ   مِن  ویرُم   ایــــــــاری

زِ   دَسُم   نگــــــــــــروس  ای    دودرمــــال

بیو تا  که   بـــــریم  مِن       وارگه    پاری

ایخوام  چی  شونم  ری   برگـــِـت   بشیـــنُم

که  تَم  اُووی  همو  گــــلِ   بُهــــــــــــــاری

ندیدم   چی  تیــــــــــــات  وِ  مِنِه   عمــــرُم

پــــری  روی  مونی   وِ  بختیـــــــــــــــاری .

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۴۲
داوود جمشیدیان

 

وقت ، وقتِ کوچ است  و آوای خوش کوچ وسعتِ ایل را در برمیگیرد ، پژواکِ صدای دالوی بختیاری در میان ایل طنین انداز می شود ، آنجایی که بانگ بر می آورد : وقت کوچِ   دی وا بار کنیم سوزو  ( سبز کوه ) مندیرمونه .

 

مال کنونی دی   اِویده    ، منِ مو سم بهـــــاری

و ابار کنیم  بریم  دی  زِمِن   وارگه  پــــــــاری

ایخوایم  بریم  وِ ایــلاق دی  وقتِ  کوچ    اِویده

دوارته وی سراغــُــــــــــــم   ماتم  و  بیقراری

اَیَر برُم وا  با ایل که  اوچو   دی نََمَهنــُـــــــــم

دل مو جا  ایمَهنهِ  مِن  کوهِ  آسِمـــــــــــــــاری

هَمَش پَلا گلی  هی ایا  وِ  مِن  خیــــــــــــــــالُم

چه خوش  بیدم همسو ،       که ایویدن  دیاری

دس  اینادُم  من  دَسِش  دِر ایخــــــردیم  وابایک

ایرِهدُم وِِ سرش موهزار گُلِ   بُهـــــــــــــاری

آهای  گلی بیو  دی  وا     یَک بریم    وِ ایلاق

هَمَش وِ  مِن  دلُم   بووی   آرمونُمهِ  ووراری

 

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۳۲
داوود جمشیدیان

 

تَش بِگِرن ای دوورگَل غیرذق ، مِجالو دیر مِجال هَمَش اِیان مِن ویرِ آدم . آدَمنِه و دِینو مسلمونی در اِیارِن .

 

هر شَو که یای  وِ ویرُم تونهِ صدا کُنُــم هی

 

پَلات که یان  مِن  دَسُم خومهِ  بَلاکنـُــم هی

 

هر دم اِرُم مِنهِ فِــــــرگ وِ  شوقِ  دیدنِ  تو

 

تَش که  وَنی  وِ جونُم  بُنگِ  خدا  کُــــنُم  هی

 

هرفَی  یوفتُم  وِ  دینت زِدَسُم  ایگـــــــروسی

 

نونُم که غیر ذق هی  جووَت  یَلا کُنـــُم  هی

 

یَدَم  ایای  نِهِنگُـــــــــم ، یَدَم  ایبوی  زمو دیر

 

پَلات یاری دیاری ، چه  وا  پَلات  کُنُم  هی؟

 

خالَ   زیرِ  لوواتِ   هی   یاری  مِن  خیالوم

 

وِ شوقِ نشقِ خــــــــالِت سیل وِ لِووا ت کُنُم هی

 

 

دی ماه 1393-داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۳ ، ۱۰:۳۵
داوود جمشیدیان

 

 

هر شَو وِشوقِ یارُم هی خَو پِلاکُنُـــــــم مو

 

ایرُم  مِنهِ خیـــــــالِش خومهِ بِلاکُنُـــــــم مو

 

تَش ایوُنهِ وِ جونُم  هرفَی خَـــــــووِش ایبینُم

 

هی دَس بَرُم زیر می ناش جووَش یَلاکُنُم مو

دی ماه 1393-داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۳ ، ۱۰:۳۳
داوود جمشیدیان

 

 

چه خووِ  فصلِ  بُهار بری وِ  شیمبار

 

زخروس خون تا وِ  شَو وِشوقِ دیدار

 

هی بیا  مِنهِ  دلِـــــــــــت بلالِ  مَوری

 

وِتیات هیچ خَو نیــــــــــا ،بِمَهنی  بیدار

دی ماه 1393-داوود جمشیدیان

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۳ ، ۱۰:۳۳
داوود جمشیدیان

 

 

ای دا بوگو حلالِت شیری که دادی خَردُم

 

هَمَش وِ ویرتُم دا وِ عِشقِت نیگُــــــدَ ردُم

 

هَنی بُنگِ لالایت هی ایرسه وِ  گوشُـــــم

 

عاشقِ بُنگِتُم مو، وا که دورِت بگــــــــردُم

دی ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۳ ، ۱۰:۳۲
داوود جمشیدیان

همه بیاین دیاری مِن دشتِ سُهرِ لالی

زِ مال خومون گِرِدهِ تا وِ مالِ زُوالی

یه گُل مِنِه بُهونی برچ ایزنه چی افتو

چی مَه هی ایگروسهِ دُدَرِ تیه کالی


آذرماه 1393 _ داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۳ ، ۱۴:۴۹
داوود جمشیدیان


ای لاله های واژگـــــــــون مِن دِلِ بختیاری

زِمستون رَه پَه دی کــی ایاین دی وادیاری؟

مو مندیرِ بُــــــــــــــهارُم مِن فِرگِ لاله  زارُم

زی تر بیاین مِنِه دشـــــــــت با مُژده بُهاریآذرماه1393 داوود جمشیدیان

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۳ ، ۱۴:۴۳
داوود جمشیدیان

زشوقِ دیدنِت شو خَو نَـــــــدارُم

هـــــــــــــوای دیدنِ پَلاتِ دارُم

بیودی مِن دِلـــــــــم لوبرگِ بیدی

یه بوسی وا مِنهِ لووات بکـــــــارُم

دو بُرگِت کِردهِ مَستُم مواسیرم

همش عشقِن مِنِ ویرُم ایــــــــارُم

اِویدُم پــاپِتی تاتیت بِمَهَنُـــــــــم

وِ رنگ وریم نَیهر ، واحـــــالِ زارُم

ایر بِهلی بیــــــــــــــــام کنجِ دلِ تو

چی شونم مو وِری بَرگِت ایبــــــارُم

ایگــــــــــردُم مِن همه گُلای دنیــــا

که تا سیت بهترین گُلــــــــــِن بیارُم

آذر ماه 1393- داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۳ ، ۱۳:۳۰
داوود جمشیدیان

تا دَم صُحو مو رهُدم مِن فرگ و مِن خیالت


چه کردی وا دِلُم تو وا اوتیای کــــــــالِت؟


دَسِت بنه مِن دسُم تا بزنیم وِ مــــــــــــال در


بیودی  مِن دِلُم پَه ، مو مَندُم بیقـــــــرارِت

آذر ماه 1393- داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۳ ، ۱۳:۲۸
داوود جمشیدیان

وقت کوچ اُوی بیو تادی نَمَهنیـم


زایچو وا بار کنیم وُ دِل بِکَهــنیـم


مالِمونهِ بَرف گِرهِ سَرمـــــا رسیده


دی نو سی دِلِ یَک ایچو بِمَهنیــم

آذرماه 1393- داوود جمشیدیان

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۳ ، ۱۰:۵۵
داوود جمشیدیان

آه و نالم بِگرِه ای روگــــــــــــارِ


که هیـچ وقت آرمونِ مونهِ نیوُ رارهِ


بختِ مو وِروزگــار دل خوش نداره


وِ بهونهِ گُلُــــــــــــــم هی بی قراره

آذرماه 1393- داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۳ ، ۱۰:۵۳
داوود جمشیدیان

عاشقُم کِرد دودَری که مِنهِ مــالِ


همش هی و کل نفت خالک ایکـــالهِ


خالکی وِ نُفت داره رَنـــگِ طلایِ


یادگارِ عِشقِ مو ، ای تیهِ کـــــــالِ

آذرماه 1393- داوود جمشیدیان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۳ ، ۱۰:۵۲
داوود جمشیدیان

دودَر هی جونِ بَهوت وِ مو نظر کُن


شادینهِ سیم بیارو غَموم وِ دَر کُــــن


تو بِهیگ دِنایی   مو کُرِ مَنگَشــــت


خوام بیام مِنهِ دِلِت مالِ خَوَر کُــــــن

آذرماه 1393- داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۳ ، ۱۰:۵۲
داوود جمشیدیان

دُنگُلی وَس مِن دِلُم زِمـــال زوالی


هر مِجال مِن ویرُمه تا تادیر مـجالی


بیقرارش ایمَهنُم هرفی نیــــــــاتَیم


کی دیده می نا بنوشه تیه کالی ؟

آذرماه 1393- داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۳ ، ۱۰:۵۰
داوود جمشیدیان

ری دِنا که سیل کُنُم هی برف اِباره


دودَری وِ پا دِنا دل بیقـــــــــــراره


ز ایچو تا مالِــــــشون وا گُل بریزُم


تا تَرُم گُل ایریزُم ، تا گُـــــــل بُواره

آذرماه 1393- داوود جمشیدیان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۳ ، ۱۰:۵۰
داوود جمشیدیان

دودَرِ خیالِ مو ، یَو وادِیـــــــــــــاری

عاشِقِت اویُدمهِ ، خَوَر نَــــــــــــداری

تا تیام بُر ایکُنه دیندات ایگــــــــــردُم

خوام بیام سی دیدَنِت ، مِن وارگهِ پـاری

هَمَش هِی شِکلِت ایا  وِ مِن خیـــــــالُم

ایدونُم تَم جورِ خوم طاقـــــــت نَداری

افتورَه پسین اووی وِ مـــــــــال نَویدی!

بُردیمه مِنهِ خِیــــــــــــــال وا بیقــراری

نا وِکی دی وا مو مَندیرت بِمَهنُــــــــم؟

که چی شو نَمی وِ رِی بَرگُــــم بِـــواری

دی بیو زِ کوه به لَم هی ناز نکُن سیـــــم

می نا سُهرِ تیهِ کال ، گُلِ بختـــــــــیاری

پَه سیچه وِ تیلِــــــــت هِی اَرس دِراری؟

نکُنِه رَهدی وِ کوه اَندَش بیـــــــــــــاری

آذرماه 1393- داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۳ ، ۱۰:۵۰
داوود جمشیدیان

ویدُمِه بِوینومت ای کوگِ مَستُم

مِنهِ ای همه دُدَر دل وِ بَستُمتو 

یو بریم وِ مال وِ دَر یه چی بگوم سیت

پَه بِنِه دسِتِه دی وِ مِنِه دَستُم

 

                           آذر ماه 1393 - داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۳ ، ۱۱:۴۴
داوود جمشیدیان

دُدَرِ خیالِ مو بیو دیاری

وَسیه مِنِه دلُم خَوَر نَداری

چَندی هی سی دیدنِت مندیر بِمَهنُم؟

سیچه سیم ناز ایکُنی دنگ ایدِراری؟

                                                                  

                        آذر ماه 1393 - داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۳ ، ۱۱:۳۹
داوود جمشیدیان

اَیَردیدی که عاشقی وِمعشوقش ایگو:خووِتهِ دیدُم بدون که دُروگُـدِ چون آدمِ عاشق هیچ خَونداره.


دودَرِ خیــالِ مو یووا دیــــــــــاری

اَرنیای ، وا چه کُنُــم وا بیقـــــراری؟

شو و روز هَمش ایـای مِنهِ خیـــالُم

وا خیالِت چه کُنُم گُـــــلِ بختیاری؟

مونه هی ودینِ خوت کشی تو هر دَم

وا با اوتیا قشنــــــــــــگی که تو داری

عـــــــــــاشقِت اویدُم وُ دیوونتُم مو

زیدومـه وِ کــــــــوه مَیرَ خَورَنداری

اَر ایخوای بِوینی که تا کُجهِ رَهـــدُم

سیل بِکُن وِ نوکِ کوهِ آسِمــــــاری

یابیو مِنهِ دِلُــــم بِمَهن همیشـــــــــه

یا خومهِ وَنُم وِلَم وِ آسِمـــــــــاری

قصــۀ عشـــــقِ مونو تو سی همیشه

ایمَهنــــهِ مِن ویر همه وِ یادگــاری

آبان ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۳ ، ۱۲:۵۹
داوود جمشیدیان

تَش نهادی وِ دِلُــــــــــــــم وقتی نیَشتی

دونِستُم تَم جورِ خوم  دینـــدام ایگَشتی

هَمسوکه واتیلت ، دِلُـــــــــــــــم بردی

چی گـُـــــــلِ سُهری بیدی و مِنهِ دَشتی

آبان ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۳ ، ۱۲:۵۴
داوود جمشیدیان

همه جا اسپید اووی هی برف ایباره

خوام بِرُم و مالِ گُل رَهم ناهُــــواره

عاشق واسیــــرِشُم سیش خَونَدارُم

دِلِ مو سی دیدَنِش هی بیقـــــــرارِ

آبان ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۳ ، ۱۲:۵۳
داوود جمشیدیان

 

 

هرکی دیندا رنگین کمون ایگرده وُایخوا رنگین کمونه بِوینه ، بیا تا مو رنگین کمونه نشونش بِدُم ، رنگین کمون فقط بعد از بارون وُ مِنهِ آسِمون نیست ، یه جا دیه هم هِسِش وُ فقط مو ایدونُم کُجِنه،رنگین کمونه واقعی مِنهِ تیا یه دودَریه  که او دودَرو تیاش هَمَش مِنهِ خیالُمِن.

 

 

دودَری مَوری او روز وِی وا دیارُم

از ایچو تا مالشــــــون وا گُل بکارُم

هی زدَسُم گــــروسه ناز ایکُنه سیم

نونهِ که عاشِقِشـــــــوم سیش بیقرارُم

تیَلِش مَستُم کُنه شوخَو نــــــــــدارُم

چی مَهی برچ ایزنه وِ شووِ تــــــــارُم

بُرگَلش مِن خـــــــاطرُم هرفیِ ایوفتهِ

دِلُم سیش کم طاقته ، طــــاقت نَدارُم

اربیا مِنِ دِلُم جـــــــــــــــــا بگرِ هو

چی اورِ بَهار وِری بَرگِــــــــش ایبارُم

آرِمونِ دیدنــــــــــــش مَندِ وِ دلِ مو

کاشکی سی همیشه هی ، بیا کنارُم

پَلَلِش وقتی ایاهه وادیــــــــــــــــاری

نَشقی وِ قشنگیـــــــــن مِن ویرُم ایارُم

عـــــــــــــــزیزِ دل مونه دودَرِ مَوری

قصهِ عشقُم اووی وِ روزگـــــــــــارُم

ای دودَر بیووِتِیــــــــــــم مُندیرتُم مو

دی بیو بِوینومِت گُلِ بهـــــــــــــــارُم

آبان ماه 1393 داوود جمشیدیان

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۳ ، ۱۲:۵۲
داوود جمشیدیان

چه خووِ سی همیشه بیای وِ بالُــــــــــم

خوت دونی ار بی تو بوم چه حالی دارُم؟

اَرنیای مِنِ دِلُم جابِگـِـــــــــــــــــری تو

دِلِ مو نازک دِلِ طاقــــــــــــــت ندارُم

آبان ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۳ ، ۱۲:۴۸
داوود جمشیدیان

 

 

کاشکی که دی وَقتِ کوچ کِردَن بیاههِ

 

ایدونُم گُلُـــــــــم هَمَش تیش وِ راهـه

 

خــوام بِرُم وِ دیدَنِش دل بیقـــــــــراره

 

اِنگاری نِهنگُمهِ بُنگِــــــــــــش ایــاهه

مهر ماه 1393 داوود جمشیدیان


۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۳ ، ۱۱:۰۶
داوود جمشیدیان

دودَرِهی بَنگِت کُنُم یووا دِیاری


عاشِقُم کِردی خوتَم خَوَر نَداری


دس بِنهِ مِنِ دَسم وا یک بریم تا


از ایچو تا مالتون وابیقــــــراری

مهر ماه 1393 داوود جمشیدیان


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۳ ، ۱۱:۰۵
داوود جمشیدیان

یه دودَرِینه دیدُم ، نونُم تیاش چه رنگِــــن؟


مَندُم مِنِش وُ نونُم از بَس تیــــــــاش قَشنگِن


چی طاووسی ایمَهنهِ ، که هر پَریش یهِ رَنگِ


تیاش رنگین کموننِ ، آخرِ هر چی رَنگِـــــن

مهر ماه 1393 داوود جمشیدیان


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۳ ، ۱۰:۵۷
داوود جمشیدیان

ای عشقی که مندیه ، تو از وارگهِ پاری

هی نــــــرو وِ پَس بَرد ، بیودی وادیاری

دِلِ مو وی تی دِلِــــــــت ،کاشکی بِمَهنهِ

ایدونم تَهم جورِ خوم طـــــــاقت نَداری

هَرفی که ایای تَیم وُ کِلُــــــــــــم نِشینی

شونَم صُحوی ، که ری بَرگُـــــــم ایباری

اَر بِـــــــــــری از تی مو وُ دِی وام نَمَهنی

هرجــــــــــا ری، دینت گَردُم وا بیقراری

نَکُنهِ یهِ شوِ بری تی نا بِمَهنُــــــــــــــــــم

دِلِ مو کم طـــــــــــــــــاقتهِ خَوَر نَداری

چی فرهاد که بیستونِ کَند سی شیـــــــرین

مَم کَنُم سیت کوهِ سَختِ آسِمـــــــــــاری

هر چی گشتُم مِن گُلا ، نیدُم چی رَنگِـــــت

تو هونی که جُستُمِت ، گُلِ بَهــــــــــــــاری

مهر ماه 1393 داوود جمشیدیان


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۳ ، ۱۰:۴۹
داوود جمشیدیان

 

دودَرِ خیـــــــــــــالِ مو ، دینُم بناتهِ

اَر نَهلی سیل بِکُنُـــــــــــم هَموتیاته

وقتِ کوچ باز وی رسی دُوارتهِ از نو

وات اِیام ، اَرنَوَریم ، عِشقُــــــم واباتهِ

آمُختـــم کِردی وِ خوت ای هَم تبارُم

نَتَــــــــــــرُم و ویر بَرُم بنَگ و صداتهِ

هی بـــــــــــریم وِ مِنِ اوج تا آسِمونا

هــــــرفَی که سیل ایکُنُم مو او پَلاتــهِ

دی بیو مِنِ دِلُــــــــــــــم سیچهِ نیایی؟

اَرنیای ، خومهِ کَـــــــــشُمَ خینُم وِ پاتهِ

تا وِکی مَنـــــــــــــدیرِ ویَدنِت بَمِهِنُم

که بِیونُم خــــــــــــــالی که زیر لُواتهِ

هر چی که گُـــــــلِ قشنگهِ سیت ایارُم

تا که هی گُـــــــل بریزُم ری شونهِ هاتهِ

آرمونِ مو یونه که هی بوبنُـــــــــم وِت

از مِنِ فَرقِ سّرت، تا زیرِ می ناتهِ

مهر ماه 1393 داوود جمشیدیان


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۳ ، ۱۰:۴۳
داوود جمشیدیان

بهیگ آسمـــــــــــــــاری ، بیودی وادیاری


تا بگُــــــــــــدَردیم وا یک ، ز مرزِ بیقراری


ای دودَرِ خیـــــــــــــالُم ، نشینُم وِ سَرِرَهت


بیو وِ مِن دِلُم دی ، بوگو که دوسُـــــــم داری


دَسِت بِنِه مِن دَسُم تا بزنیم وِِ مــــــــــــال در


په تا وِ کی؟ دی واهی ، آرمـــــــونُمهِ وُراری


هَمســـــو که ایوَنی تو پَلان ری بالِ می نات


تَـش ایونی و جونوم ، پَه سیچه دَنگ دِراری؟


مو عـاشقِ تیاتُم ، تَو کِــــــــــــــردِه لـوواتم


وَسی مِنِ دِلِ مو ، خــــــــــــوتَم خَوَر نَـداری


بُرگایِ چی کمونت ، هرفَی یان مِن خیـــــالُم


مونِه بَرِن مِنهِ اوج ، ای عــــــشقِ وارگِه پاری


هـــــــــرجا که رِی گروسی ، ایام مو هی وِ دینِت


حتی اَیَـــــــــــــــــر بری تا ، وِ نوکِ آسِماری


مهرماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۳ ، ۱۲:۱۱
داوود جمشیدیان

زِمِستون رسید و زردِکوه سفید پوش اووی ، سرما بختیــــاری وو دیارِ بختیارینهِ گِـــــرِد ، پا یِه تَشِ تُنگی نِشَسمُهِ وُ یِهـو فِـــرگِ دیدنِ دودَرِ خیـــالُم (گُلی) زَی وِ سَرُم ، تَــــش و چـــالَنِ وِل کِردُم وُ رهَدُم دیندا گُلی ، دودَری که یِه چــــن وقتهِ وَسهِ مِنِ خیـــالُم،خوم ایدونُم که عشــــــــقِ گُلی عــــاقِوَت یا کِلوُم ایکُنهِ یا آوارَم ایکنُـــهِ ، وِ پــا تَش وریسادُم و بُنگِش کِردُم ، ایقــــد بلند بُنِگش کِــردُم که صِدام مِنهِ زَردِکــــوه پیچید.گلی یی یی یی یی یی یی یی یی یی ، گلی یی یی یی یی یی یی یی یی یی ، گلی یی یی یی یی یی یی یی یی یی کوجنی بیو وادیاری.


مِن هــوایِ کِرومِنج دیندات ایگــــــــــــــــــردُم ای گُلی

همقو دی تاووم نده وِت دل نَکُنــــــــــــــــــــدُم ای گُلی

یو دو سالِ که مونه عـــــاشقِ خوت کردی دودَر

تا وِ کی هی وا مو وِجُسِت بِگـَـــــــــردُم ای گُلی

عاشِقُم کِردی وا او پَلات،  وا بارنگِ تیــــــــــات

حــــــــــــال نَمَندهِ وِمو هیچ ، دنیایِ دَردُم ای گُلی

سیل بکُن وِ رنگ و ریم چی تشی که هی ایسوسُم

تَو کِردُم سی دیدَنِت هیچ قیت نَخَــــــردُم ای گُلی

دی بِزن وِدر چی اَفتویی که رَهـــــــــــــــدِ پَسِ اُور

وِ گُدار از تَیلِت بِل بگُـــــــــــــــــــــدَردُم ای گُلی

وِ ویرِت بیـــــــــــــار هَمو روزی که قول دادی وِ مو

نِهِنگِ مال اووَری کِلِ مالِ مـــــــــــــــــردُم ای گُلی

پَه بِمَن وِ ری قولِـــــــــــــــــــــت ای دودَرِ خیالِ مو

تیه کالِ عاشقُم دورِت بگـــــــــــــــــــــردُم ای گُلی

دی بیو بوینُمِـت ای عزیزِ مِنِ دِلُــــــــــــــــــــــــــم

مو اسیرِ عشقِتُم ، گُــــــــــــــــــلِ می نازردُم ای گُلی

 

شهریور 1393- داوود جمشیدیان


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۳ ، ۱۸:۱۱
داوود جمشیدیان

مِنِ ای دنیایِ خدا هر کی یه آرمونی داره ، موهم یه آرمونی سی خوم دارُم ، آرمونِ مو دیدن دودَرِ تیهِ کالیهِ که شو و روز ، مِجال و دیر مِجال ، همش ایا مِنِ خیالُم وُ دیدنش و اویدَنِش من دِلُم آرمونِ گَپی اُویده سیم.


دودَرِ تیه کال


شو گِرِدُم کِلِ مال سیت بیقـــــرارُم تیه کــــال

دی بزن وِ مال وِدر، طـــــاقت ندارُم تیه کـــال

وَسُمهِ وِزونی و کَـدُ م بُریده سی تیــــــــــــات

ویدُمِ سر قــــــــــــــرار گُلِ بَهـــــارُم تیه کال

چندی هی سیل بکنُم وِ مِنِ مــــال سی دیدَنت

افتو رَ وِ آسِمون ، مِن شووِ تارُم تیه کـــــــــال

وَستیه مِنِ خیـــــــــــــــــالُم کردیه مونهِ اسیر

وا خیــــالت چه کنم؟ دی حال نَدارُم تیه کال

تَو کِردُم سی دیدنت تَش وَس وِلاشُم ای دودَر

هَمقو دی سیم ناز نَکُن هیچ خونَدارُم تیه کـال

هرچی که سیـــل ایکُنم مِن شووِ تار وِ آسِمون

آســـــــــــــــــارَم نیاوِدَر چاره نَدارُم تیه کـال

دیدنِ رنگ تیات آرمونی اووی وِ دِلـــــــــــُم

بنیَهـــــــــــــر وِ رنگ و ریم وا دِلِ زارُم تیه کال

کــــــــاشکی که بِوینُمِت همیشه مَهنی مِن دِلُم

 مَتَلِ عشقُم اووی وِ روزگــــــــــــــارُم تیه کال

ای خدا یا بِکُشُــــــــــــــــم یا که وُرار آرمونُمِ

که هَمش تا وِ ابد بیا وِبالــــــــــــــــــُم تیه کال


 شهریورماه 1393- داوود جمشیدیان۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۰:۴۳
داوود جمشیدیان

وَستی مِنِ خیالُم دودَرِ بختیــــــــــــاری

تا کی مندیر بِمَهنُــــــــم بیودی وادیاری

جورِ رنگِ تیــــــــــاتِ نیدُم و مینِ رَنگا

آخـرِ هر چی رنگی ، ای عشقِ بیقراری

دَسِت که نی مِن دَسُم چی شونَمی ایمَهنی

که یوفتی وُ نشینی وِری گُلِ بهـــــــــاری

هر چی گُــــــلِ قشنگِ سی دلِ تو ایچینُم

تا دِلِتِ بدی مو سیم بَهونهِ نَیــــــــــــاری

هرفِی که وِم نیهَــــری بریم وِ اوج و بالا

عشقت مونهِ کشونهِ تا نوکِ آسِمــــاری

یادت همیشه مَهنهِ مِنِ فِرگ و مِن خیــــــالُم

ای عشقِ خــاطرِمو ، ای عشقِ وارگِه پاری

شهریور ماه 1393 داوود جمشیدیان۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۵۴
داوود جمشیدیان

تِنوشِ زیبا و اُستوار با قدمتی کهن و باصلابت ، توریست ها و گردشگران زیادی را به ضیافتِ آب وهوای چهارفصلش فرا می خواند که ایذه وبختیاری به داشتنش افتخارمی‌کنند.

تندیسِ افتخـــــــاری کوهِ تنوشِ ایذه

پر از گُلِ بهــــــــاری کوهِ تنوشِ ایذه

هرفَی گَردِن وِ جُسِت تا که تونهِ بِوینِن

بیو تو وادیاری کوهِ تنـــــــــوشِ ایذه

هوای چــار فصلی و هر فصلی یه رنگی

زمستونِ بهــــــــاری ، کوهِ تنوشِ ایذه

پُربرفی وِ زمستون وقتی که برف ایبـارِه

سرچشــــــــمۀ اووایی کوهِ تنوشِ ایذه

همیشه سوز ایمَهنی چی موسمِ بهــــاری

پُری زِسوزمــــــــــاری کوهِ تنوشِ ایذه

حدیثِ بیکرانی از نسلِ اُستــــــــــواری

ای کوهِ بختیــــــــاری ، کوهِ تنوشِ ایذه

شهریور ماه 1393 داوود جمشیدیان


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۳۲
داوود جمشیدیان

آسمون اورِ گِرِ دل بی قـــــــــــرارِ چه کُنُم؟

خوام بِرُم وِ مال گُــــل رَهم ناهُوارِه چه کُنُم؟

دل مو کم طـــــــــاقـتِ هی سیش بهونه ایگِرِ

بارون هی تند تند ایا ، ری مو ایواره چه کُنُم؟

دِلِ گُـــــــــل چی دِلِ مو مَندِ وِ تِی نا ای خدا

کاشکی صاف اووُ هوا بارون نَوارِه چه کُنُم؟

فِرگِ دیـدنِ گُلُــــــــــــم هی ایـزَنِه مِـنِ سَـرُم

چه کُنُم وا دِلِ خـوم ، طاقـت نَـدارِه چه کُنُم؟

نونُـم کِـی؟ اورا ایـرِن وِ آسِمـــــــونِ دِلِ مو

ای نَرِن وِ آسِمــــــون ، دِلِ مو زاره چه کُنُم

شـوگِـرِدُم کِــــلِ مال مَـندُم وِ تـی نـایـیِ خوم

ایدونُـم ای اور هَـمو اورِ بُهـــــارِه چـه کُـنُم؟

هرجـا که پا اینومو ایخـوام بِرُم ســــراغِ گُل

همه جا بَخـتُم خووِ چی شووِ تــــارِ چه کُنُم؟

شهریور ماه 1393 داوود جمشیدیان


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۴۲
داوود جمشیدیان

دِلُم ایخوا از ایچو تا مالِمیر هر چی گُلِ قشنگِ سی دل دودَری بچینُم که وقتی اِیا وادِیاری دِلُمِ وا خوش ایبَرِ وِ اوجِ آسِمونا.

چی گُلِ سُهر ، قَشنگی ، ای عشقِ مالمیــری

دل وِ دِلُم َنکَندی ، ای عشقِ مــــــــالمیـری

بُردی هوش و حواسُم ، تا مَرزِ بیقـــــــراری

تش وِ دِلِ مو وَندی ، ای عشقِ مـــــالمیری

هر چی گُلِ قشنگهِ ، سی دلِ تو ایچینُــــــــم

تا خوش بووی بِخندی ، ای عشقِ مالمیــــری

سنجــــــاقِ بالِ می نات ، هَرفَی که بینُمش مو

مِن ویرُم هی ایَمهنی ، ای عشقِ مــــــــالمیری

کمونِ بُرگَـــــــــــــــــــلِ تو چی مَهِ آسِمونِ

حدیـثِ پُر ثَمَندی ، ای عشقِ مالمیــــــــــــری

وا خــــــــــــــالَکِ و نُفتِت تَش ایوَنی وِجونُم

چه خالَکِ قشنگی! ، ای عشقِ مـــــــــــالمیری

پَلات وقتی ایوفتِن وِ ری دو بـــــــــالِ می نات

انگار دِلُمِ کَندی ، ای عشقِ مــــــــــــــالمیری

رنگِ تیــــــــــــــاتِ نیدُم وِ مینِ هر چی رَنگِ

آخرِ هر چی رَنگیِ ، ای عشقِ مالمیـــــــــــری

کاشکی نَری از تی مو ، همیشه وام بِمَهنـــــــی

دل وِ مو هیچ نَکَهنی ، ای عشقِ مالـــــــــمیری

شهریور ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۳۱
داوود جمشیدیان

 

 

دُوَرگَلِ بختیاری هَمِشون قَشنگِن ، اما دُدَرِ چهارلَنگی که مِنِ خیالِ مونهِ قشنگ ترین و نازترین دودَریِ که تا وِ حال دیدُمهِ ، مِنِش مَندُم وُ نونُم که نومِشهِ چه بِنُم؟ نونُم پریهِ؟ فرشتۀ؟ یا که هورِ بِهِشتیه؟ فقط هَمیونهِ دونُم که وقتی اینیَهرِهوشُ و حواسِنِ وِ سَرُم ایبَرِ.

 

گُل دُدَرِ خیالُـــــــــــم ، مِن ایلِ چارلنگهِ

نونهِ دِلُم همیشه ، سیش بی قــــرار و تنگهِ

هرفَی یوفتُم وِ دینش زِدَسُم ایگــــــروسهِ

وقتی که ناز کُنهِ سیم دِراره دَنگ و فَنگه

ایا وِ مِن خیـــالم وا بُر گَــــــــلِ کَمونیش

چه برگَلِش قَشنگِن ، آخَــــرِ هر چی رنگِ

وا خالِ کُنجِ لوواش مونهِ اسیــرِ خوش کِردِ

چی خالِشه ندیدوم  زهِ بس خالش قشنگه

دَســـــــاش وِ نرمی ایگوی کلوسِ دَم برفِ

هر تیه ایش گَپ گَپ ایگوی یکی یه چنگه

دِلِش چی نونِ تیری نازُک و بیقــــــــــــراره

اما دِلِ مو ایگوی وِ سختی چی هَوَنـــــــــگِ

سی چه نیا دِیاری؟ ، ای گُلِ بختیــــــــــاری

تا وُم ایده نیـــــــــــــــا تِیم خیلی زِورُ زَرِنگهِ

تی به رَهش نِشینُم کِی یاههِ وادیــــــــــاری؟

آرمونِ دیدنِ مو ، دُدَرِ چـــــــــــــــــار لَنگهِ

شهریور ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۲۴
داوود جمشیدیان

مِنِ تَنگ بَنگِت کُنُم گُلِ بختیــــاری

ایدونُم تَم جورِخوم طاقت نَداری

تا وِکِی هِی وا مو وِ دینِت بِگــــردُم

هی نرو وِ پسِ بَرد یَو وادیـــــــــاری

شهریور ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۱۷
داوود جمشیدیان

هَمقــــــــودی تاوُم نَده یووادِیاری

وندیمِ مِنِ خیال وابیقــــــــــــراری

تَش نهادی وِ دِلُم چی تَش ایسوسُم

سوهدُمهِ وِ عِشقِت ای گُــــلِ بُهاری

شهریور ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۱۷
داوود جمشیدیان

ابتکار و خلاقیتی نو در شعر و ادبیاتِ مُعاصرِ بختیاری ،

( شعرِ نوِ بختیاری) برای اوّلین بار در تاریخِِ شعرِبختیاری

 

غُوارِ عشق

 

 

بازم شَو اُوِی

                                 همه جا تاریک و تاره

دسام وِ سرما رِچ کِردِنِ،

                                      مِنهِ یکی از کِراقه ها هَوشِمون

کِز کِردُمهِ،

 

                                 نونُم که سیچه خونیبَرُم،

رنگِ تیات هَمش ایا مِنِ خیالُم،

                            هرچی که فِرگ ایکُنم

                                                           نونُم که سیچه؟ هَمقو بیقرارِتُم

فِرگ و خیالِت مونِه کُشتهِ

                                      پَه بیو دِیه

هرچه منِ کِرومِنج دیندات ایگردم

                  هیچ نیبینُمِت،

                                                       رنگِ رُخسارِت هَرفَی که اِیا

مِنِ خیالُم لیوه ایبوم،

                                               رَهدی کُجهِ گروسِسی

دی بیو بِوینُمِت،

 

مونهِ آمُخته خوت کِردی وُ وِلُم کِردی ،

                                               تا کی دی وا مِنِ غُوارِ عشقت بمَهنُم

ای شونَمِ گُلِ تَی ناییِ مو

                                        بیو وِ رِی برگِ گُلِ تَیناییُم بِشین

 

                                               دی بیو مِنِ دلُم

که خیلی وَقتِ مَندیرتُم،

                                                         ای مَی نا سُهرِ عاشقُم

ای دودَرِه خیالِ مو ،

 

ای عشقِ بختیاریه مو  .

 

                 داوودِ جمشیدیان مُتِخَلِص به مَجنونِ بختیاری

 

            شهریورماه یکهزارو سیصد و شصت و چهار ( ۱۳۶۴ )

 

                           شهرستان ایذه --- استان خوزستان

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۱۶
داوود جمشیدیان

دِلِ تنگِ عاشـــــقُم سیت بیقــــراره

ترسم که ســــی دیدنت طاقت نیاره

اَر بـــیایــــی مِن دِلِ مو هی بِمَهنی

چی برفِ کوهِ دنا هی ریت ایبــاره


مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۱۰
داوود جمشیدیان

از تَوَهُم های بزرگ تا عشق های موَقتی مُعضلی که در جامعه امروزی گریبانگیر نسلِ نوجوانِ ما شده. این شعرِ طَنزِ اجتماعی با گویشِ لُری بختیاری سروده شده ، توصیه می شود چنانچه برخی از مخاطبین گرامی با این گویش آشنایی ندارند از مترجمینِ زبانِ لُری بختیاری استفاده نمایند.


کُــرگـــــــــــلِ اِی زَمونهِ یا نَهشهِ یا خُمارِن

هرَفی که نَهشهِ ایبون آرتیس و قهرمــــــانِن

ایرِن مِنهِ تَوهُم تا اوجِ آسِمونـــــــــــــــــا

هی چی که میلشونهِ مِن ویرِشون اِیـــــــارِن

خونه اینِن جا آرنولد ، یه دَم ایبون چی را مبـو

دُنیــــــــــــــا وِ ای گپینهِ مِن مُشتِشون اِیارِن

هی ایخورِن حَبِ ایکس ، نونن که مِن خیالن

فِــــــرگ ایکُنِن که ایبو هر چین وِدَس بیارِن

وِ او طَـــــرَف دوَرگل یِه همچو وَعضی دارِن

وِقول خوشون همیشه عــــــــــــاشق و بیقرارِن

گل ایگِرِن وا کُرگل سی دِلِ کــــارتِ شارجی

تا که یِه کـــــارت شارجی وِشون وِ دس بیارِن

وقتی گِــــــــرِن و سختی یه شارج وِ تَهلخواری

هیچی و عشق نَدونن ، نُومهِ عشقِن اِیــــــــــارِن

هَمسو که دِ ن ای کُرگل یه شـــــــارجی وِ دوَرگل

هر کـــــــــــــار کنُن وادورگل بوشونه در ایارِن

ای بویل و اِی دایَل ، اَیَـــــــــــــــــر نونین بدونین

یودنگــــــــیه که هر دَم سی یکیــــــــــــدور درارِن

اِی کُــــــــــــرگل و دُوَرگل همونونِن که ایخوان

وا ای دَنگـــــــــــــــــــا وُ فَنگــــــا آیندِنهِ بسازِن


مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۰۹
داوود جمشیدیان

 

 

واخیال تیلت ، چی کوگِ مَستُــــــــــم

جز وِ عشق تو ، وِکـــــــس مو دل نَبَستُم

ای که هی تاوُم ایدی ، هر جا که ایخوای

نَونی که چندی مو مندیـــــــــرت نِشَستُم

مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۳ ، ۰۸:۵۶
داوود جمشیدیان

چی کِلــــــــــــــوسِ دَمِ برف چَندی قَشنگی

دیدُمِت زیدی وِ دَرمَندیر نَمَنــــــــــــــــدی

ویدی وُ زیدی وِ در وردی بِهـــــــــــــــــارِ

ایوفتی مِن دِلُـــــــــــــــــــــم وقتی ایخندی

لو وَلِت چی برگِ نازُکِ کِلـــــــــــــــــوسِ

گپ که واشون ایزنی ایگــــــــــوی چی قندی

واهَنَف هـــات انگــــــــاری چی کوگِ مَستُم

مَندیرِت مَندـــــــُم که وام عهــــدی بُوَنـــدی

بُرگَلِـــــــــــــت وقتی ایــــــــرِن بالا وُ دووِن

ایونه مونــــــــهِ وِزونی چـــــی کَـــــمَنـــدی

تُرنهِ هــــــات که هی ایـــان وِ وادیــــــــاری

بَرِنُم مِــــــنِ خیـــــــــــال بَسکهِ قَشَنگــــــی

خوام بیـــــــام جـــــابگـــــــــرمُ وِ مِن دِلِ تو

خیفی تــــو که هیچ دَم از مو دِل نَکَنـــــــدی

عاشِقُم کِــــــــــردی همو وقتی که دیـــــدُم

تاز ایکـــــــــــردی وُ پَلاتِ پیش ایوَنــــــدی

کـــــاشکی کــــــه همیشه وامو هیِ بِمَهنــــــی

گوش بدی و حرفـــــمو واکَـــــس نَخَنـــــدی

مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۴۷
داوود جمشیدیان

سی هَمودودَری که وقتی تُرنَش اِیاوادِیاری لیوَش ایبوم.


رَهدُمهِ مِنِ خیال وا تُرنهِ گُـــــــــل

از مِجالَ تا دیر مِجال وا تُــــرنهِ گُل

همه دَم همهِ دَمون موواش ایسوسُم

هی ایرم ری وِ زَوال وا تُرنهِ گُــــل

عــــاشِقُم کِرد هوشِنِ بُرد وِ سَرِ مو

بی خیـــــال نَه ، واخیال واتُرنهِ گُل

هر کُجهِ که هی ایــــــرُم اِیاوِ ویرُم

حتی وقتی رُم شِکـــال وا تُرنهِ گُل

از ایچو تا مــالِ گُل وِ شوقِشوم مو

مِنِ کُوه وِ مِنِ مـــــــال وا تُرِنهِ گُل

مَندیرش مَندُم اما نونُم که سی چه؟

روزِ مو کشید وِ ســــال وا تُرنهِ گُل

عــــاشق وگیزُم چی ماری که ایسُرِ

هی ایرم ایبال اوبال وا تُـــــــرنهِ گُل

آرمونِش مَند مِن دلُـــــــم تا وِ قیامت

اُویدُم اِشکندِه بـــــــــــال وا تُرنهِ گُل

اِنگاری همی دوش بی که دیدُمِش مو

قربونِ دوشِ اِیمِجـــــــال وا تُرنهِ گُل

دَس اینادُم گَــــردَنِش وایَک ایرَدیم

زای مال تا وِ او مال واتُرنهِ گُـــــــــل

یادُمِ چه خوش بیدیم وُ هی ایخوندیم

بیتِ خو وِ دی بلال واتُرنهِ گُـــــــــــل

هر چی که رَهِدُم دینش نکِرد اِفـــــاده

  بی قرارِ تیه کال واتُــــــــــــــــرنهِ گُل

مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۳۷
داوود جمشیدیان

مِنِ غُوارِ عشقِت هر چه اِیام وِ عشقِت نیَرسُم ، پَه تا کی وا دیندات بیایُم؟


مِنِ مال دِر ایخورُم سیت بی قـرارُم

کاشکی که وِت بِرسُم طاقت بیارُم

تا تیام بُر ایکُنه سیـــــــل ایکُنُم مو

سی چه هی نیبُنمِت ، گَل هُم دیارُم

چی مَهِ چهاردهِ شویی که ایگروسی

هی ایری وِ پس اور ای نو بُهــــارُم

غَــــــــمِ دیریتِ همه وَندیِ وِجونُم

بِنَیر وِ رنگِ ریم چه حـــــالی دارُم!

دلِ مو وِ شــــــــوقِ ریت آرومَ ندارِ

سی رسیدنِ وِ تو مو بیقـــــــــــرارُم

وقتی که عَسکِ رُخت یا مِن خیـالُم

نَشقی وِ قشنگیت ، مِن ویرُم اِیـــارُم

اَربیای چی گُـــل سُهروِدشتِ جونُم

چی اورِ بُهاروِری بَرگتِ ایبــــــارُم

آسِمونِ دلِ مو تـــــــــاریک و تارِ

دی بیو چی آســـــــاره وِشووِ تارُم

هَمقو دی تاوُم نَدهِ دنگ نَدارسیــم

هیچ نَمَند سیم غیــر زا ای دلِ زارُم

عاقِوَت تا کی؟ مِنِ غَـــوارِ عِشقِت

هی بِگردُم جُسِتو دینـــــدات بیایُم.

 

مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۳ ، ۱۰:۳۵
داوود جمشیدیان

غزلی سی دلِ تو مو وا بِســــــــــــــــازُم


جوری وا بســــــــــازُمِش که تیت نوازُم


رنگِ ریت ایگوی که چی رنگین کَمونهِ


نونُم که چه بیتی وامو واش بِســـــــــازُم


مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۳۹
داوود جمشیدیان

عاشقُم ، خونیبَرم ، شو خوِ ندارُم


مو اسیـــرِ عشقِتُم ، سیت بیقرارُم


هر شویی که ایایی وِمِن خیـــالُمِ


چه کنم؟ وا ای دِلُم طاقت نَدارُم


مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۳۷
داوود جمشیدیان

رَهدُمهِ مِن فِــــــرگِ گُـل شوخو نَدارُم

اَر بیا مِنِ دِلُـــــــــــــم خو حــالی دارُم

تا تَرُم گُل ایچینُم سی خــــــــاطِرِش مو

سی دِلش تاری پاهاش هی گُل ایکــارُم


مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۳۵
داوود جمشیدیان

عاشقی بد دَردیه هر کی که مُفتلاش اویی دَروِدر ایبو.

تَش بِگرِ عــــــــاشقی کِردُم وِ زنجیر

مو همیشه مَندیــــــرم ، مندیرِ ، مَندیر

وقتی که دورُم گِــــــــرِ هی بیقرارُم

دِلِ مونهِ هی ایبــــر نَزدَیک و وادیر

بعضی وقتـــــــــا ایبرم وِ اوج و بالا

ناتوونُم ایکُنه سَــــــــــرُمِ و نهِ زیر

تی به رَهم نِشونه تا دیـــــــر مِجالا

از بس که آمُختشُم واش اویدُم پیر

عاشق اُویدن هُنــــــرمَندی ایخواههِ

دل ایخوا ، دل گَپــــی عینو دِلِ شیر

عاشقی وقتی ایره مِن جِلدِ عــــــاشق

چی تُفنگی که وِ خوش دِر اینکُهِ تیـر

اَر بیــــــــــاههِ وِ مِنِ خیالِ هــر کس

نه جَوون حـــــــــالیش ایبونه آدمِ پیر

چه کُنُم؟ مو مَندُمهِ مِنِش که سی چه؟

عـــــــــــاشقی تا وِ اخیر مَهنهِ مِنِ ویر


مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۲۹
داوود جمشیدیان

دودرهی بَنگِت کُنُم یو وادیــــــاری

ناز نکُن ایخوایم بریم باغِ انـــــــاری

خوایم بریم وا یک بشینیم تا دَمِ صُحو

غَمِنِ از مِن دِلِ مو در بیــــــــــــاری

حسِ عشقِتِ بدی وِ مونهِ عـــــــــاشق

دونُم که تَم عاشقی وُ بیقـــــــــــراری

دس بنهِ مِنِ دَسُم کـــــــــــرنجِ مشکی

دَسَلِت چی نرمیِ گُل بهــــــــــــــاری

لوبِنُم مِنِ لــــــــــــــووایِ برگِ بیدیت

یک بوسی وِت بِگِرُم سی یادگـــــــاری

کـــــــاشکی که وامو بِمهنی سی همیشه

مِنِ خاطِراتِ مو غَمِن نِیــــــــــــــــــاری


مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۰۲
داوود جمشیدیان

تراژدی عشق بیستونی در کرمانشاه پس از سالها اینبار در زَرد کوهِ بختیاری تکرار شد.

تکرار قصۀ عشق: از بیستون تا زرد کوه

فرهاد بیستونِ کَند سی شیرین موهَم زردکونهِ ایکنُم سی تو.


چی فرهادِ کوهکن ، کـوه ایکُـنـم سیت

زردِ کونه ایکُنیم ، سی خاطــــرِ ریت

اَرتمامِ دُنیانهِ بِدِن وِ جـــــــــــــــــــا تو

نیگِــــــــرُم دُنیانهِ مو وِ جا یهِ تار میت

مِنِ خیــــــــالِ با وَرُم عشقِ تو جا وس

وقتی که مِن فِرگِـتُـــم هیچ نیخورم قیت

تَـش نهادی وِ دِلُـــــم چی تَـش ایسـوسُم

نَتَرُم طاقَت بیـــــــــــــــارُم وا جدائیت

عشـقِ تو وَس مِن دِلُم دَروِدَرُم کِــــــرد

هر دَم هی وِ ویرتُم وا یادگــــــــــاریت

اَر یه روزی رنگِ رُخســــــارِت نبینُم

چـه کنـــم؟ چه وا کنم؟ وا غــمِ دیریـت

عـــــــزیزِ مِنِ دِلُـــــم ، عشقِ مونی تو

عــاشقُم کِرد کُشتُم ای تیای رنگــــــیت

وِ هــــــوای دیدَنِت شوخَو نَـــــــــدارُم

تو انیسِ دِلُـــــمی وا آشنـــــــــــــائیـت

قصـــه عشقِ تو وَندُم وِ مِنِ فِــــــــرگ

مَندُمهِ که چه کُنُم؟ وا اِ ی قَشَنگیـــــــت

اَر که فرهاد عشقِ شیرین بی وِ بیستون

مَم ایبوم داوودِ عـشقِ زردِ کـــــــوئیـت


مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۰۶
داوود جمشیدیان

بازَم پسین اُوی ، بازم بیقرار و مَندیرُم وُ هی اینَیهرُم وِ آسمون که بِوینُم

 کی آسارهِ عشقِ مو ایا وادیاری.


مَندیرُم که در بیا ای آسارۀ گـــاوِ مال

تا گلـــــم بیا وِ مال وا آسارۀ گا وِ مال

هر دَم هی سیل ایکُنم وِ آسِمون تا بِدرا

مَندومهِ ، کی ایدِرا ای آسارۀ گاوِ مـال

شوقِ دیدنش وا با ای دودرِ خِیــــال مو

زی سرُم ، پَه کی ایا؟ ای آسارۀ گاوِ مال

عاشقُم هی پیت کُنم وُ هی دِلُم شور ایزَنهِ

رَهدُمِ وِ مِنِ فِرگِ آســـــــــارۀ گاوِ مال

ار بیـــــا بِوینومِش ایدونُم که هو هَم اِیا

گلُینه اِگوم ایا وا آســـــــــــارۀ گاوِ مال

دی وِ زنونی وَسومِ طاقـــــت نَمَندهِ وِ دلُم

آرمونُم کی دی وِرا وا آسارۀ گـــــاوِ مال

عاجز اوودیدم وُ هرچه سیل کنم ایبال اوبال

نَه گُلم وِ دَر اِیا ، نَه آســارۀ گــــــــــاوِ مال

وِ بخت بُدُم مو هی فِــــرگ ایکُنُـم وُ مَندُمهِ

سی چه دی نوا دِرا؟ ، ای آســــارۀ گــاوِ مال

انگاری که اَشنیدُم که همه هی مِن مال اِگون

نَه گُل مو دَرایا ، نَه آسارۀ گـــــــــــــاوِ مال

مَندُمهِ خومهِ وِ تک وا آرمونش مِن دِلُــــــم

که دیهِ هیچ نیدرا ای آســـــــــــارۀ گاوِ مال

حِسرتِ اویدَنِت همیشه مَهنهِ وِ دلُـــــــــــــم

تَرسم که نبینُمِت ای آســـــــــــــارۀ گاوِ مال


مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۰۴
داوود جمشیدیان

عـــــاشِقت اویدومهِ خَوَر نَداری


خوشکِلی قشنگ تَر از گُل بهاری


اَر نیایی مِنِ دِلُم جـــــــا بگری تو


چه کُنم؟ مو ایمونُم وا بیقَـــــراری


مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۰۰
داوود جمشیدیان

قشنگ ترین رنگی که وِ عُمرم دیدُم رنگِ رخسارِ دودَریه که هَمَش مِنِ خیالُمهِ.


چی آساره دی بیو وِ شووِ تــــــــارُم

اَر نیای تا دمِ صُحو مو خونـــــــدارُم

وقتی که وِ شوقِ ریت هی بیقـــرارُم

وِ زمستونت مو مندیرِ بهــــــــــارُم

اَر بیای مِنِ دِلُم جابِگــــــــــری تو

هر گُلی که بِهترِ موسیت اِیــــــارُم

رنگِ رُخسارِت که یوفتهِ مِن خیـالُم

بهترین رنگِ مِنِ ویــــــــــرم ایارُم

اَر اِویدی گـــــلِ مو وِ دشتِ جونُم

چی نَمِ بارون وِ ری بَرِگ ایبـــــارُم

تا وِکی مندیرِ دیدَنِت بمهنُــــــــــم

بیقرارِت مندُمِ طاقت نَــــــــــــدارُم

روز که رَ ، ما هم که رَ کشید وِسالی

دی بیومِنِ دِلُم گــــــــــــــلِ بَهارُم

آرمونِ ویدَنِـــــــــت مَند ، وِ دلِ مـو

سی همیشه ویرومی ، نیــــــری وِ یادُم


مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۳ ، ۱۳:۱۷
داوود جمشیدیان

یه روزی مو عــــــــــــــــاشقِ دُدَری بیدُم

همیشه ، هر دَم ایخواست سیش گُل ایچیدُم

وِ گل بوسونی تا گُــــــــــلِ شقــــــــــایق

هر گُــــــــــــــلِ قشنگی که موهی ایدیدُم

هر دَف که سیم ناز ایکــرد خوحــالی داشتُم

وقتی که نیدیدومِش ایتــــــــــــــــــر کیدُم

دَس اینادُم مِن دَسش وا یَـک ایگَشتیـــــــم

وِ شوقش و هــــــــــــــــر جایی مو ایپریدُم

وقتی که هوتی موبی دنیـــــــــــــــانهِ داشتُم

اِنگــــــــــــاری و عشقی که خواسمُ رسیدُم

ویرُمه یه روزی که وا هم ایگَشـــــــــــــتیم

نَم نَم بارونِ ری پَلِـــــــــــــــــــــش ایدیدُم

سیل ایکردُم مِن تیـــــــــــــــاش اوهی ایمَندُم

عَسکی وازُلفِش مِنِ ویرُم کشیــــــــــــــــــدُم

فِرگ کِردُم که هـــــــــــر چی مِن دنیا موگَشتُم

هَمچـــــــــــــــــــــو هو لیلی رُخی و تی نَدیدُم

روز و شوهی ایرَهدو وایَک بیدیــــــــــــــــم ما

هـــــــــــر چی که خوشی بیدِن موهـــی ایدیدُم

یِه روزی وِ بَخت اقبــــــــــــــــــــــــــــالِ بَدِمو

خَوَری وِ مو رسید بَدجور اشنـــــــــــــــــــــیدُم

دودَرِ عشـــــــــــــــــــــقِ مونـــهِ دادِن وِشی رَ

مَندُمِ خومهِ وِتَک هی آه کشیــــــــــــــــــــدَم

چه کُنُــــــــــــــــــــم که مَندُمِ خومهِ وِ تی نــا

نونُم که سی کی دیه وا گُــــــــــــــــــل بِچینُم

ای خدامونهِ بِکُش مِن مال نَگــــــــــــــــــردُم

یادِگــــــــــــــــــــــــــــارِ عشقُمِ واکَس نبینُم


مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۳ ، ۱۳:۰۳
داوود جمشیدیان

دینِشانِ دی بدین وِ مِنِ چـــــــــالهِ

خوایم بِریم وِ مالِ گُل واکِــل وگالهِ

دودَری چی قُرصِ مَه وِ مـــــالِ بالا

بدجوری وَس مِن دِلُم یکی دو سالهِ

کَدِ بوریکش ایگوی تَرکهِ انـــــــارِ

قصة عشقِ مو تا وِ دیر مِجــــــــــالهِ

وقتی که مَهنُم سَرِ رَهـــــــش تا بیاههِ

شـــوقِ دیدنش کِشُم وِ هـــــــر زُوالهِ

هَمســـــو کهِ وِ رَه ایرِ یُوفتُم وِ دینــِش

داغ وَنهِ مِنِ دِلُــــــــــم وا دَرد و نــالهِ

خالِ لوش وقتی اِیاهی وا دیـــــــاری

یهِ گُلِ سُهری مِنِ دَشتُم ایکـــــــــالهِ

رنگِ تیـــــــاشِ کس نونهِ چه رنگِ

مونونُم سوزِ تیاش یا تیه کــــــــــالِ

اَر بیا مِنِ دِلُـــــــــــــــم هی نَگروسِ

سَر بُرُم وِ سَـــــرِ پاش هَف میشِ کالِ

عزیزِ مِنِ دِلُـــــــــــــــم کردِه اَسیرُم

هی سی مو ناز ایکُنهِ وِ خوش ایبـــــالهِ


مرداد ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۵۱
داوود جمشیدیان

بُورَنیم تی دودَر گُلــــــــــــی بچینُم

مو ایخوام زیرِ می نـــــــاشهِ هی بِوینُم

وقتی که سیل ایکُنُم زیر بالِ می نــــاش

دو گُلی سوز کِردهِ که ، چی شون نَدیدُم


تیر ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۳ ، ۰۹:۲۴
داوود جمشیدیان

بیاد بزرگ مرد و اسطورۀ موسیقی اصیل بختیاری زنده یاد مسعود بختیاری که پژواکِ آوایِ دلنشینش تا ابد در گوشِ زمان طنین انداز است.رَهدی و وا رَهدَنِت تش وَس وِجونُم

مَندُمهِ خومهِ و تِک ای مِهرَوُنُـــــــم

دی نیا بَنگ و صِدات وِ بختیـــــاری

چی صِدات نیدُم ومینِ هَـــــر زمونُم

کوگِ تـــارازت دیه سی کَس نیخونهِ

روزگـــــــــــار وِ رَهدَنِت دادِ تَکونُم

تَش نهــــــادی وِ دِلُم وقتی که رَهدی

خوترین آســـــــــارِ رَ وِ آسِمونُــــــم

داغِ تو مِنِ دِلُم غوغـــــــا وِ پا کِــــــرد

مو دیه واکَــــــس نیگوم ، ای هم زَوُنُم

رهدی وبَنگِت دیه نیـــــاوِ گوشُـــــــم

مَندُم دی چه گـــــوش بِدُم ، وُلا نَدونُم

روزگار تونهِ گِـــــــــرِ وِ ایل جُدا کِرد

روحِت شـــاد ، یادت وِخیر ، دَردِت وِجونُم


تیر ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۳ ، ۰۹:۰۰
داوود جمشیدیان


عظیم و سربلندی بختیــاری

حدیثِ پُر ثمندی بختیــاری

پُر از گلواژه هـای عشقِ نـابی

چونابی ، بی درنگی بختیـاری

سرای لاله هــــــای واژگونی

به زیبایی قشنگی بختیـــــاری

به میدانِ نبرد درگــــــاهِ حمله

نماد تیپ و هَنگی بختیـــــاری

به گاه رزم با خصمِ ستمگـــــر

دل از رَزمَت نَکَنــــدی بختیاری

نشان از اُستواری داری هـــر دَم

تفنگِ پُر فِشنگی بختیـــــــاری

دیارت مَهدِ مـردانِ دلیــــر است

به تاختن ، چون سَمَندی بختیاری

شجاع و بیکرانی از شهـــــــامت

به غُرِش چون پلنگی بختیـــاری

ببالد رهبرِ فــــــــــــــرزانه از تو

که دائـــــــم مردِ جنگی بختیاری


تیر ماه 1393 داوود جمشیدیان


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۳ ، ۰۸:۵۳
داوود جمشیدیان


شو و روزُم اُویده بیقــــراری

پَه کی دیهِ ایایی وا دیـــــاری

زنی تش وِ دِلُم وا شِلکِ ماهت

هَمَش عشقِ مِنِ ویرُم ایــــــاری


تیر ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۲۸
داوود جمشیدیان


وِشـــــــوقِ دیدنت شوخو نَدارُم

دو بُرگِت کِردهِ مَستُم ، مو خُمارُم

نَدونُم سی چه هی ویرُم ایــــــایی

چه ایخوای؟ از دلِ تنگِ خـــــراوُم


تیر ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۲۸
داوود جمشیدیان


زِمستون بی قراری سیم ایـاره

گُلِ حِسرت مِنِ با غُم ایکــاره

پَه تا کی مِن غُوار هی وابِمَهنُم

نَدونُم کی بهارِن سیم ایـــــاره


تیر ماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۲۷
داوود جمشیدیان


دِلُــم تَنگِ بیو طاقت نَدارِ

وِشوقِ دیدنت هی بیقـــرارِ

خیالِت کِرده مَندیزُم همیشه

گِریُوم ، تَیلُــــــــــم اُورِ بُهارِ


تیر ماه 1393 داوود جمشیدیان

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۳ ، ۰۹:۲۶
داوود جمشیدیان

آسمون اُرِگِـــرِ بارون ایبـارِ


با تو ایمَنُم زِمِستونُم بَهـــــارِ


وقتی که نومِت مِنِ ویرُم اِیاههِ


دلِ مو سی دیدَنِت هی بیقـــرارِ


خرداد 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۲۷
داوود جمشیدیان

خوام بِرُم وِ مالِ گُل گُلـی بِچینُــــــم


لو بِنُم مِنِ لُواش هیشـــــــــکی نَبینُـم


دَس بِنُم زیرِ سَرِش تیگِش بِوُسُـــــــم


واش بِگُم ، واش بِخَندُم تا صُبح بِشینُم


خرداد 1393 داوود جمشیدیان

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۰۴
داوود جمشیدیان

وِ گُـــــــــدار از تیَلِت بِل بُگُــدَردُم


دودَرهی کـاری بکن دیندات نَگَردُم


وقتی که سَیلـــُم کُنی دیوونَت ایبوم


اسیرُم کِردهِ تیــــات ، دورِت بِگَردُم


خرداد 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۰۳
داوود جمشیدیان

عــــاشقی بد دردیه کِردُمِ مَندیـر


دِل ایخوا ، دلِ گَپی مِثلِ دلِ شـیر


یا وَنهِ آدَمِنهِ وِ آسِمــــــــــــاری


یا کُنهِ آدَمِنهِ وِ قُفل و زنجیـــــــر


خرداد 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۰۰
داوود جمشیدیان

هونی که وَس مِن دِلُم ویرُم اِیارُم


مو اسیــــــــرِ پَلِشُم طاقَت نَدارُم


عشقیة کــــه وِ عُمرُم چینو نَدیدُم


حاضرُم بِپاش بِنُم هَر چی که دارُم


خرداد 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۳ ، ۱۱:۲۸
داوود جمشیدیان

سی دودَرِ می نا سُهری که وقتی وِرَه ایره تَش وِ دِلُم ایوَنهِ.


می نا سُهرِ دُنگلی تَش وَند وِجونُـم

تیرِ مِرزِنگِ تیاش کِـــــــردِه نشونُم

لو وَلِش چی برگِ بید تیاش خُمارِن

بُرگَلِش هِلالِ مَه مِن آسِمونُــــــــم

عاشِقُم کِرد وَندُمِه وِ آسِمــــــــاری

عــــــــــاشِقُم ، یا لیوِیُم ولا نَدونُـــم

خـــــــالَکی وِنُفت داره خیلی قَشنگهِ

رنگِ زردِ خالکش بــــــــرگِ خَزونُم

وقتی که سَیلُم کُنهِ تَش ایگِـــــــروم مو

چـی اَفتو بِرچ ایزَنهِ وِ آسِمــــــــــــونُم

هَمســـــــــــوکه وِ رَه ایره تَو ایکنُم مو

بی قــــرار و عاشقهِ ابرو کمونُــــــــم

نـــــــــاز کُنهِ ، تاووم ایده ، نیا سراغُم

مو هَمش سی دیدنش دل نگـــــــرونُم

گُل مو مِنهِ گُلا نظیـــــــــــــــر نَداره

نومهِ هو همَش ایـــــــــــــا وِردِ زَوُنُم

دلِ مو نازُکتـــــــــــــــرِ وِ نونِ تیری

دی بیو سی دیدَنُم ای مِهـــــــــــرَوُنُم

دودَرهی جُونُم بِگِـــــــــــر بِدهِ جَواوُم

مو اسیرِ عِشقِــــــــــــتُم دَردِت وِ جونُم

 

خرداد 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۳ ، ۱۱:۲۶
داوود جمشیدیان

دودَری وِمالِمون وَس مِن خیــــالُم

از ایچو تا مالِمیر گُل سیش ایکــالُم

خوام بِرُم وِ کوه سفید دیندا شِکـالُم

وَسُمهِ سَرِ دورَه بِرُم شِکــــــــــالُم؟

یا بِرُم موتی گُلُم سیش گُل بِکـالُم

روزگــــــار وام نیسازهِ اِشکَندِ بالُم

یادِ عشقش ایوَنهِ هی تَش وِ جونُــم

مَندُمِ خومهِ وِ تَک وُ هی اینالُـــــم

خاطراتَش همیشه ، سیم تازه ایبــــو

نومهِ هو هیچ نیرِ از مِنِ خیــــــــــالُم

ترسُم که هیچ وقت دیه ریشِ نَبینُـــم

کاشکی که وِ فِرگُم بو، بیا و بالـــــــم

 

خرداد 1393 داوود جمشیدیان

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۳ ، ۱۹:۵۴
داوود جمشیدیان

 

دودَری عشقِ مونهِ خاک رَهش گِرونهِ

بی قــــــــــرارِش مَندُمهِ خوشَم نَدونهِ

وَسِ مِن خیـــــــــــالِ مو دَروِدَرُم کِرد

نازکُنهِ تاوُم ایدهِ نازِش گِــــــــــــرونهِ

هی زِدَسُم گُــــــــروسهِ دَنگ ایدِرارهِ

مونهِ هر جــــــا که ایخوا هی ایکِشونهِ

عـــــــاشِقُم کِرد زِدَسِش موخو نَدارُم

چی گُـــــــــلِ شقایق ، وِ دَشتُم ایمونهِ

وقتی مِن فِرگُــــــــم ایا دیوونَش ایبوم

وِ دِلُم تَش ایوَنهِ آتشفِشــــــــــــــــونهِ

عـــــاشقِ ، پر احساسِ، چی قُرصِ ماههِ

سوگُلیو و تَرگُـــــــــــــلِ شاه دودَرونِ

وِش گــــــــودُم ای دودَرِ هی اسیرِتُم مو

وِ مو گو که هـــــــــــر دَم عاشقُم ایمونهِ

 

خرداد 1393 داوود جمشیدیان


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۳ ، ۱۹:۴۷
داوود جمشیدیان

 در دور افتاده ترین روستاهایِ بختیاری ، زیبا ترین گُلِ

 بختیاری ، دخترِ  خیالِ من است .

 

                  در بزمِ گُل

 

   در خطهٔ دورِ بختیاری

   دُختیست ز جورِ دَهر خسته

   فرزندِ صلابت و نجابت

   با دستهایِ رنج و پینه بسته

   اسطورهٔ بیکرانِ عشق است

   از دامِ تعلُقات رسته

  شعرم به ضیافتِ کلامش

   تا صُبح به بزمِ او نشسته

   او با نِگَهَش سکوتِ شب را

   فریاد کشیده و شکسته

   زیباییِ بی بَدیلِ رویش

   بر دامنِ صُبح نقش بسته

   دریافتم از نجابتِ او

   جز من به کسی دلی نبسته .

 

   شاعرِ مُعاصر :  داوودِ جمشیدیان مُتِخَلِص به مَجنونِ بختیاری

 

                                                                   

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۳ ، ۱۹:۳۸
داوود جمشیدیان


 

 

لیوِه او ویدُم دِلُـــــم مَستِ تیاتهِ

 

مو ایخـوام که بِوینُم زُلف و میاتهِ

 

تی بِه رَهِت نشینُـــم سی دیدنِ تو

 

اَرجــــــــواوِ رد بدیم دینمُ بِناتهِ


 

اردیبهشت 1393 داوود جمشیدیان

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۲:۴۶
داوود جمشیدیان

 

زمستون اَر که رَه وا برف  و بارون


وِجــــــــاش بهار اِیا وا گُلعُذارون


کِلـــــوس و قارچ و ریواس ایدراهِ


و بوشون مست ایبووِن بی قـــرارون

 

اردیبهشت 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۲:۲۶
داوود جمشیدیان

 

 

 

سلام ای کوهِ پاکِ آسِمـاری

 

بیو تَنگِ دِلُم سیت وادیــــاری

 

بهاری بی خزون داری منِه دِشت

 

زمستون رَ بهارِن کی ایــــــاری

 

اردیبهشت 1393 داوود جمشیدیان

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۲:۰۲
داوود جمشیدیان

مکالمه تلفنی پدر و دوست دختر پسرش

 

 

با گویش و لهجه بختیاری:

 

 

 

دودَرِ پَل بُریده

 

 

 

یِه شُوی دیدُم کُرُم دَنگ ایدِراره

 

 

خَش خار تَنِ دِرِس نُفتِش ایخاره

 

 

وِش گُدُم کُرُم چِتِه چِه سیت بیارُم

 

 

وِم ایگود حالُم خو نی ، مو حال نَدارُم

 

 

گوشینهِ گِرِ وِ دَس هی صُحبت ایکِرد

 

 

مو ندونِستُم که صحبت یا چَت ایکرد

 

 

حرفاشه که گوش دادُم دیدُم که ایگو

 

 

مای لاو و گِرل فِرِندُم ، بیو تو ایچو

 

 

همی طور که هی داشتِن هی حرف ایزیدِن

 

 

سی یکیدور وا حرفا هی غِر ایویدِن

 

 

دو دَره وِ کُر ایگود عشقم کجایی؟

 

 

مو وِ جاکُر ایگودُم تو بی وفایی

 

 

دودَره فَهمی مونُم که حرف ایزیدُم

 

اما فِرگ نیکِرد که مو کوتا نیویدُم

 

 

 

وِ موگو اسکیوزمی ، شما کی باشین؟

 

 

وِش گودُم مُو لُهراسُم برین بِلا شین

 

 

در اِوی گو گرفتم ، بابا تو هستی ؟

 

 

وِش گودُم ای ناقُلا زیدی یِه دَسی

 

 

چه زِ ای کُرُم ایخوای ای پَل بُریده؟

 

سی چه هی زنگ ایزنی موبایل ندیده؟

 

دودَرِه گو من میخوام بش حال بدم ، نازمو ببینه

 

وِش گُدُم حال دی چنهِ؟ ، ناز دی چنهِ؟ ای تی دَریده

 

در اِوی گو میدونی که من کیم؟ من سانی هستم

 

دختری جذاب و دوست داشتنی هستم

 

 

وِش گُدُم سانی کیه؟ جذاب چِنه؟ دَنگ ایدراری؟

 

 

مَیَر تو بی صحاوی؟ صحاو نَداری؟

 

 

و موگو تو میدونی که لاین چیه؟

 

 

یا اینکه جغد شب کیه؟

 

 

میای امشب که با هم بریم تو وی چت؟

چت کنیم با همدیگه تا نیمه شب

 

 

در اِوی گو تو چقد باحال و نازی

 

 

تو باید عشقم بشی ، با من بسازی

 

 

مو گُدُم هونی که تو دینداش ایگردی

 

 

هو مو نیسم وابری مین جاش بگردی

 

 

دیدُم هی وِل نیکُنهِ رودَش دِرازه

 

 

هی سی مُخ زیدَنِ مو نقشه ایسازه

 

 

وِ موگو تو اون نیستی که بات نشستم

 

 

فکر کردم بم حال میدی با تو که هستم

 

 

وِش گُدُم حال دی چِنه؟ مو حال نَدارُم

 

 

که بخوام زِ کارِتو سر بِدِرارُم

 

 

اِنگاری هر چی که بی مو خَو ایدیدُم

 

 

همچو چی وِ عمر خوم هرگز ندیدُم

 

 

 

 

اسفند ماه 1392 داوود جمشیدیان

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۲ ، ۲۰:۰۸
داوود جمشیدیان