آوای شعر من

بایگانی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۳/۰۶/۰۸
    .
محبوب ترین مطالب
  • ۹۳/۰۶/۰۸
    .
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات

۹ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

 

 

کاشکی که دی وَقتِ کوچ کِردَن بیاههِ

 

ایدونُم گُلُـــــــــم هَمَش تیش وِ راهـه

 

خــوام بِرُم وِ دیدَنِش دل بیقـــــــــراره

 

اِنگاری نِهنگُمهِ بُنگِــــــــــــش ایــاهه

مهر ماه 1393 داوود جمشیدیان


۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۳ ، ۱۱:۰۶
داوود جمشیدیان

دودَرِهی بَنگِت کُنُم یووا دِیاری


عاشِقُم کِردی خوتَم خَوَر نَداری


دس بِنهِ مِنِ دَسم وا یک بریم تا


از ایچو تا مالتون وابیقــــــراری

مهر ماه 1393 داوود جمشیدیان


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۳ ، ۱۱:۰۵
داوود جمشیدیان

باز امشب من ز عشقت سوختم


آتشی بر جان خود افـــــروختم


درد بی تو بودنم ، جـانم گرفت


شعله بر روحم زد و افــــروختم

مهر ماه 1393 داوود جمشیدیان


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۳ ، ۱۱:۰۰
داوود جمشیدیان

یه دودَرِینه دیدُم ، نونُم تیاش چه رنگِــــن؟


مَندُم مِنِش وُ نونُم از بَس تیــــــــاش قَشنگِن


چی طاووسی ایمَهنهِ ، که هر پَریش یهِ رَنگِ


تیاش رنگین کموننِ ، آخرِ هر چی رَنگِـــــن

مهر ماه 1393 داوود جمشیدیان


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۳ ، ۱۰:۵۷
داوود جمشیدیان

ای عشقی که مندیه ، تو از وارگهِ پاری

هی نــــــرو وِ پَس بَرد ، بیودی وادیاری

دِلِ مو وی تی دِلِــــــــت ،کاشکی بِمَهنهِ

ایدونم تَهم جورِ خوم طـــــــاقت نَداری

هَرفی که ایای تَیم وُ کِلُــــــــــــم نِشینی

شونَم صُحوی ، که ری بَرگُـــــــم ایباری

اَر بِـــــــــــری از تی مو وُ دِی وام نَمَهنی

هرجــــــــــا ری، دینت گَردُم وا بیقراری

نَکُنهِ یهِ شوِ بری تی نا بِمَهنُــــــــــــــــــم

دِلِ مو کم طـــــــــــــــــاقتهِ خَوَر نَداری

چی فرهاد که بیستونِ کَند سی شیـــــــرین

مَم کَنُم سیت کوهِ سَختِ آسِمـــــــــــاری

هر چی گشتُم مِن گُلا ، نیدُم چی رَنگِـــــت

تو هونی که جُستُمِت ، گُلِ بَهــــــــــــــاری

مهر ماه 1393 داوود جمشیدیان


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۳ ، ۱۰:۴۹
داوود جمشیدیان

 

دودَرِ خیـــــــــــــالِ مو ، دینُم بناتهِ

اَر نَهلی سیل بِکُنُـــــــــــم هَموتیاته

وقتِ کوچ باز وی رسی دُوارتهِ از نو

وات اِیام ، اَرنَوَریم ، عِشقُــــــم واباتهِ

آمُختـــم کِردی وِ خوت ای هَم تبارُم

نَتَــــــــــــرُم و ویر بَرُم بنَگ و صداتهِ

هی بـــــــــــریم وِ مِنِ اوج تا آسِمونا

هــــــرفَی که سیل ایکُنُم مو او پَلاتــهِ

دی بیو مِنِ دِلُــــــــــــــم سیچهِ نیایی؟

اَرنیای ، خومهِ کَـــــــــشُمَ خینُم وِ پاتهِ

تا وِکی مَنـــــــــــــدیرِ ویَدنِت بَمِهِنُم

که بِیونُم خــــــــــــــالی که زیر لُواتهِ

هر چی که گُـــــــلِ قشنگهِ سیت ایارُم

تا که هی گُـــــــل بریزُم ری شونهِ هاتهِ

آرمونِ مو یونه که هی بوبنُـــــــــم وِت

از مِنِ فَرقِ سّرت، تا زیرِ می ناتهِ

مهر ماه 1393 داوود جمشیدیان


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۳ ، ۱۰:۴۳
داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۳ ، ۱۰:۲۶
داوود جمشیدیان

بهیگ آسمـــــــــــــــاری ، بیودی وادیاری


تا بگُــــــــــــدَردیم وا یک ، ز مرزِ بیقراری


ای دودَرِ خیـــــــــــــالُم ، نشینُم وِ سَرِرَهت


بیو وِ مِن دِلُم دی ، بوگو که دوسُـــــــم داری


دَسِت بِنِه مِن دَسُم تا بزنیم وِِ مــــــــــــال در


په تا وِ کی؟ دی واهی ، آرمـــــــونُمهِ وُراری


هَمســـــو که ایوَنی تو پَلان ری بالِ می نات


تَـش ایونی و جونوم ، پَه سیچه دَنگ دِراری؟


مو عـاشقِ تیاتُم ، تَو کِــــــــــــــردِه لـوواتم


وَسی مِنِ دِلِ مو ، خــــــــــــوتَم خَوَر نَـداری


بُرگایِ چی کمونت ، هرفَی یان مِن خیـــــالُم


مونِه بَرِن مِنهِ اوج ، ای عــــــشقِ وارگِه پاری


هـــــــــرجا که رِی گروسی ، ایام مو هی وِ دینِت


حتی اَیَـــــــــــــــــر بری تا ، وِ نوکِ آسِماری


مهرماه 1393 داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۳ ، ۱۲:۱۱
داوود جمشیدیان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۳ ، ۱۲:۰۳
داوود جمشیدیان